Mezun olanların istihdam alanları oldukça geniştir. Başlıca istihdam alanları şu şekilde sıralanabilir:

Yukarıda belirtilen 5902 nolu 29.5.2009 kabul tarihli ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un öngördüğü şekilde şu kamu teşekküllerinde görev yapabilir:

  • Adı geçen başkanlığın merkez teşkilatında, başkanlık altında çalışan daire başkanlıklarına bağlı olarak,
  • Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde,
  • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde,
  • Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde (İtfaiye vb.) koordinatör ve yönetici olarak,
  • Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir.),
  • Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim elemanı olarak,
  • Uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda,
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda.